Make your own free website on Tripod.com
Prof.Dr.Yücel PAK'ın BİLİMSEL YAYINLARI

I. ULUSAL YAYINLAR
1. BEKEN,N., PAK,Y.: Testis Tümörleri.Tedavi yöntemleri ve Radyoterapi Uygulaması..Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Özel Sayı. Baylan Matbaası.Ankara 1976.
2. PAK,Y.: Kanserin Radyasyonla Tedavisi.Bilim ve Teknik,165:6-8,1981. 3. BEKEN,N.,SUNGUR,K., PAK,Y.: Hodgkin Hastalığı tedavi Planlaması.Radyoterapi Merkezii Açılışı ve Hodgkin Hastalığı Simpozyumu Kitabı.GATA Basımevi,Ankara .Sayfa 72-97,1982.
4. DÜNDAR,A.,ÖZKAPTAN,Y., PAK,Y.:Baş ve Boyun Bölgesinin Nörojenik Tümörleri(Dört Schwannoma Olgusu nedeniyle).GATA Bülteni 24:785-797,1982.
5. PAK,Y.: Radyoterapi(RT).Onkolojide Genel İlkelerTedavi Olanakları Kitabı.I. Bölüm.Yazar:Dr.A.Önder Berk.GATA Basımevi.Ankara1986. .Sayfa:117-141.
6. BERK,A.Ö.,ÜSKENT,N.,YALÇIN,A.,KARACA,L.,DÜNDAR,İ.H., PAK,Y., ERDÖL,C.:ALL'li bir Olguda HLA ve MLR Kısmi Uygunluk Gösteren Yakın Akrabadan Allogeneik Kemik İliği Transplantasyonu.DOĞA.TU.Tıp ve Ecz.D.3:237-245,1986. 7. KARADENİZ,A., PAK,Y.: Anaplastik Astrositomalarda (Grade III) Kombine Tedavi (Cerrahi Operasyon ve Postoperatif Radyoterapi Sonuçları.Türk Onkoloji Dergisi 3-4: 169-172,1987.
8. BERK, A., ÜSKENT, N., YALÇIN, A., KARACA, L., ÇELİKEL, T.,BAYDAR, İ. PAK,Y., BARUT, A., ORDULU, U.: 1984-1986 Yılları Arasında GATA Transplantasyon Ünitesinde gerçekleştirilen Kemik iliği Transplantasyonları ve Alınan Sonuç lar. Türkiye Klinikleri Tı p Bilimleri Araştırma Dergisi: 3: 263-261, 1987.
9. PAK,Y., ELÇİ, H.: GATA'da Postoperatif Radyoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Alınan Sonuçlar. 6. Ulusal Kanser Kongresi 25-30 Nisan 1985 Bildirileri Kitabı Cilt:1, Çelik Matbaacılık San. ve TAŞ, İstanbul, 1987, Sayfa: 635-639.
10. PAK,Y., ÖĞÜN, D., GÜNHAN, Ö.: Bir Malign Menengiom Ekstrakranyal Multiple Metastazı Olgusu. 6. Ulusal Kanser Kongresi 25-30 Nisan 1985 Bildirileri Kitabı Cilt : 1, Çelik Matbacı lık San. ve TAŞ İstanbul, 1987. Sayfa : 208- 211.
11. PAK,Y., ÖĞÜN ‚D.: Lokal Radyoterapi ile Çok iyi cevap Alınan İki Osteosarkom Olgusu. 6. Ulusal Kanser Kongresi 25 -30 Nisan Bildirileri Kitabı. Cilt: II, Çelik Matbacılık San. ve TAŞ., İstanbul, 1987, Sayfa: 367-371.
12. PAK,Y.: Tüm Beden Işınlaması (TBI) ve Tüm Lenfatik Işınlama (TLI)'nin Kemik İliği Transplantasyonu Amacıyla Uygulanması .GATA Bülteni 30: 597-612,1988.
13. SELMANPAKOĞLU, N., ALPAYDIN, İ., AYTEMİZ, C., FİNCİ , R., PAK,Y.: Radyasyonun Random Deri Flepleri Üzerine Olan Etkisi. GATA Bülteni 30: 361-372, 1988.
14. PAK,Y.‚ ERBİL, K., KILINÇ , C.: Malign Tümörlü Hastaların Serum Sialik Asid Düzeyine Radyoterapinin Etkisi. Acta Oncologica Turcica. 21: 10-16, 1988.
15. PAK,Y., GÜNEŞ,İ.,: Radyoterapi Planlamasında İnternal Mammary Sintigrafisinin Katkısı. ACTA OncologicaTurcica. 21: 1-9, 1988.
16. PAK,Y., BEYZADEOĞLU, M.: Erken Vocal Kord (Evre I-II) Karsinomalarında Radyoterapi Sonuçları ( Acta Oncologica Turcica) 21: 112-118, 1988.
17. PAK,Y., BEYZADEOĞLU, M., AKMANSU, M.: Erken Evre (I-II) Pür Testis Seminoma Olgusunda Radyoterapi Sonuçlarının Analizi. GATA Bülteni 31: 713-719, 1989.
18. PAK,Y., BEYZADEOĞLU. M., ELÇİ, H., GÜDEN, M.: Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) için yapılan Tüm Beden Işınlamasında Görülen Yan Etkiler. ACTA Oncologica Turcica. 22: 216 -221, 1989.
19. ERBİL, K., KILINÇ, C., PAK,Y., KUTLUAY, T.: Çeşitli Primer Kanserli Hastalarda Total Siyalik Asid Konsantrasyonları . ACTA Oncologica Turcica.22: 18-25, 1989
20. AKMANSU,M.,PAK,Y.,YAPICI,T., ÖZDAMAR,N.: Unrezektable Akciğer Kanserlerinin Tedavisinde Hiperfraksianasyonun Etkisi.Acta Oncologica Turcica.24:48-58,1991
21. AKMANSU,M., PAK,Y., ÇALIKOĞLU,T.,ÖZDAMAR,N. :Akciğer Kanserli Hastalarda Radyoterapinin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi.Acta Oncologica Turcica.24:67-72,1991
22. AKMANSU,M., PAK,Y., ÇALIKOĞLU,T.,ÖZDAMAR,N.: Akciğer Kanseri Tanılı Vakalarımızın İrdelenmesi.Acta Oncologica Turcica.24:194-201,1991. 23. KAYA, M., KÜÇÜKALİ,İ., PEKER, Y., BÜLBÜL, M., DEVECİOĞLU, S., PAK,Y.: Radyasyon Proktitinde Cerrahi Tedavi. GATA Bülteni 34: 159-165, 1992.
24. KAYA,M., PEKER,Y. DEVECİOĞLU,S., KÜÇÜKALİ,İ., BÜLBÜL,M., PAK,Y.: Radyasyon Tedavisinde Cerrahi Tedavi.Kolon ve Rektum Hst.Derg.2:28-32,1992.
25. KUŞOĞLU,C.,KAMGÖZEN,E.,DİRİCAN,B., PAK,Y.: Anjiyofibromda Radyoterapi ile Alınan Sonuçlar.GATA Bülteni 36:41-43,1994
26. ELÇİ ,H.,GÖKÇE,T., PAK,Y., AKSARAY,F.,ÇAKAR,S.Z.: Meme Kanserinde Tümör Relapsını Etkileyen Faktörler.Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi.1(34):28-32,1994
27. ARPACI,F.,ÖZET,A.,YÜCEL,İ.,ATEŞ,Y.,KUTLU,M.,KÖMÜRCÜ,Ş.,BERK,A.Ö., PAK,Y., YALÇIN,A.:Allojenik Kemik İliği Transplantasyonlu Olgularda Graft versus Host Hastalığı.GATA Bülteni.37:35-41,1995.
28. GÜDEN,M.,BAĞLAN,A., PAK,Y. :Primer Meme Kanserinde Prognozu Belirten Histopatolojik Parametreler ve Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Oncology :1(11) 40-46,1996
29. GÜDEN M., ÇANDAR A., PAK Y., TEZCAN N., DİRİCAN B,: Endometrium Kanserli Olguların Tedavisinde GATA’da uygulanan Radyoterapi Protokolü ve Erken Sonuçları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1(6) 82-84,1996.
30. BALKAN M., BEYZADEOĞLU M., ÖNER K., ÇETİNER S., ASLAN İ., ŞEN D., PAK Y.: Rektal karsinoma tedavisinde preoperatif kısa süreli radyokemoterapi (prospektif bir çalışmanın ön raporu). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 3(6):143-146,1996
31. GÜDEN,M., BEYZADEOĞLU,M., TEZCAN,M., DİRİCAN,B., PAK,Y.: İntrakaviter Jinokolojik Kanser Radyoterapisinde Rektum Referans Doz Noktasının Optimizasyonu.GATA Bülteni.38:495-499,1996.
32. YALÇIN,A., BERK,Ö.,YÜCEL,İ., PAK,Y., BEYAN,C., ÖZET,A.,ARPACI,F.,URAL,A.U. : Aplastik Anemili 8 Olguda (Mismatched ) Kemik İliği Trasplantasyonu . GATA Bülteni 38:525-528,1996.
33. ŞENGÜL A., BEYZADEOĞLU M, PAK Y., HACIBEKTAŞOĞLU A.,: Determination of Effective In Vitro Blood Irradiation Dose for Graft Versus Host Disease (İngilizce dilinde). Türk Hematoloji-Onkoloji Cilt 7Sayı:1 pp:1-4, 1997
34. BALKAN,M., BEYZADEOĞLU,M., KAYAHAN,C., ARPACI,F., ÜLGEY,N., KOZAK,O., ARSLAN,İ., PAK,Y., SARIKAYALAR,Ü.: Evre III Lokal İlerlemiş Meme Kanserinde Preoperatif(Neoadjuvan) Kemoterapi. Meme Hastalıkları Dergisi.2(4):68-71,1997.
35. GÜDEN,M., BEYZADEOĞLU,.M., PAK,I., TEZCAN,N., PAK,Y.:Hiperterminin Radyasyon Cevabını Artırıcı Etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 1(12): 8-14,1997.
36. GÜDEN,M., SÜRENKÖK,S., ULUTİN,C., PAK,Y. : Cildin Satellit Nodüllerine Uygulanabilirliliği olan Hipertermi Yöntemi.Deniz Tıp Bülteni. 1(30):14-24,1997.
37. GÜDEN,M., SÜRENKÖK,S., ULUTİN,C., PAK,Y. : Radyoterapinin Morbiditesi.Sendrom 1997
38. GÜDEN,M.,KÖSEOĞLU,V.,ERİNEKÇİ,A.,SÜRENKÖK,S., PAK,Y. :İki Olgu Nedeniyle Ürogenital Rabdomyosarkom.GATA Bülteni.39:90-94,1997
39. GÜDEN, M., SÜRENKÖK, S., ULUTİN,C., ÖZYURT, S.C., PAK, Y..:Akut lenfoblastik Lösemi Sonrası Gelişen Parotis Tümörü Olgusu. Acta Oncolgica Turcica (Yayına kabull edilmiştir)
40. GÜDEN, M., SÜRENKÖK, S., ULUTİN, ÖZYURT, S.C., PAK, Y: Radyoterapi Sonrası Oluşan İki Pleksopati Olgusu. Acta Oncolgica Turcica (Yayına kabul edilmiştir)
41. BALKAN,M.,BEYZADEOĞLU,M.,DEMİRİZ,M.,ARPACI,F.,PAK,Y.,ÖNER,K.: Rektal Malign Melanoma. Bir olgu nedeniyle. Klinik Bilimler&Doktor. 5(4):725-728,1998

II. ULUSLARARASI VE YURTDIŞI YAYINLAR
1. PAK,Y.: Experiences in Total Body Irradition (TBI) in The Management of Bone Marrow Transplantation. Kanser - (The Turkish Journal of Cancer): 2: 74-78, 1989.
2. BEYZADEOĞLU M., ELÇİ H., PAK Y., PAK I., DİRİCAN B., DIBIRDIK İ.,: Experimental Evaluation of the Efficiency of Hyperfractionated Total Body Irradiation as a Conditioning Regimen for Bone Marrow Transplantation. Kanser- (Turkish Journal of Cancer.) 25: 65-73,1995
3. DİRİCAN B., BEYZADEOĞLU M., TURGAY T.H., PAK Y.: Comparison of Multileaf Collimation and Shield Alloy Blocks on an Irregular Target Volume. Radiation Medicine Vol.14, No: 5, 293-296 p.p. , 1996
4. BEYZADEOĞLU M., BALKAN M., DEMİRİZ M., TİBET H., DİRİCAN B., ÖNER K., PAK Y.: Protective effect of Vitamin A on Acute Radiation Injury in the Small Intestine. Radiation Medicine Vol.15,:No 1,1-5 pp.1997
5. BEYZADEOĞLU,M., BALKAN M.,ÖZGÖK Y.,DEMİRİZ,M., PAK,Y. :Prostate Rhabdomyosarcoma in a Young Adult : A Case Study. Radiation Medicine 3(15):199-201, 1997.
6. ARPACI,F., ÖZET,A., BEYZADEOĞLU,M., KÖMÜRCÜ,Ş., ÖZTÜRK,B., HAMZAOĞLU,O., ÖZKAN,A., PAK,Y., YALÇIN,A. :High-Dose Therapy and Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients with Relapsed Lymphoma. Turkish Journal of Cancer.1( 27):19-26,1997
7. ULUTİN,C., GÜDEN,M., SÜRENKÖK,S., PAK,Y.: Fifteen Cases of Male Breast Carcinoma Treated Between 1980 and 1995.Radiation Medicine 5(16):383-386,1998.

III. KİTAP/ Bölüm
1. BEKEN,N., PAK,Y.: Testis Tümörleri.Tedavi yöntemleri ve Radyoterapi Uygulaması..Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Özel Sayı. Baylan Matbaası.Ankara 1976.
2. PAK,Y.: Radyoterapi(RT).Onkolojide Genel İlkelerTedavi Olanakları Kitabı.I. Bölüm.Yazar:Dr.A.Önder Berk.GATA Basımevi.Ankara1986. .Sayfa:117-141.
3. PAK,Y. ‚GÜDEN,M.: Meme Kanseri Tedavisinde Konsensus Bilgileri
4. PAK,Y.:Radyasyon Onkolojisi Temel Bilgiler Kitabı.
5. PAK,Y.:Öğrenci Ders KitabıDiğer bilgiler:

Biyografim:
Radyasyon Onkolojisi KİTABIM:
GATA Radyasyon Onkolojisi:
Anasayfam:
Bilimsel faaliyetler: