Make your own free website on Tripod.com

 

I.     YURTİÇİ  (Türkçe ve İngilizce) YAYINLAR- KİTAPLAR:

I.A)             Türkçe Makaleler

1.          PAK,Y.: Kanserin Radyasyonla Tedavisi.Bilim ve Teknik,165:6-8,1981.

2.          BEKEN,N.,SUNGUR,K., PAK,Y.: Hodgkin Hastalığı tedavi Planlaması.. Radyoterapi Merkezi Açılışı ve Hodgkin Hastalığı Simpozyumu Kitabı.GATA Basımevi,Ankara .Sayfa 72-97,1982.

3.          DÜNDAR,A.,ÖZKAPTAN,Y., PAK,Y.:Baş ve Boyun Bölgesinin Nörojenik Tümörleri(Dört Schwannoma Olgusu nedeniyle).GATA Bülteni 24:785-797,1982.

4.          BERK,A.Ö.,ÜSKENT,N.,YALÇIN,A.,KARACA,L.,DÜNDAR,İ.H., PAK,Y., ERDÖL,C.:ALL'li  bir Olguda HLA ve MLR Kısmi Uygunluk Gösteren Yakın Akrabadan Allogeneik Kemik İliği Transplantasyonu.DOĞA.TU.Tıp ve Ecz.D.3:237-245,1986.

5.          KARADENİZ,A., PAK,Y.: Anaplastik Astrositomalarda (Grade III) Kombine  Tedavi  (Cerrahi  Operasyon  ve Postoperatif  Radyoterapi Sonuçları.Türk Onkoloji Dergisi 3-4: 169-172,   1987.

6.          BERK, A., ÜSKENT, N., YALÇIN, A., KARACA, L., ÇELİKEL, T.,BAYDAR, İ. PAK,Y., BARUT, A., ORDULU, U.: 1984-1986 Yılları Arasında GATA Transplantasyon Ünitesinde gerçekleştirilen  Kemik iliği Transplantasyonları  ve Alınan Sonuç lar. Türkiye  Klinikleri Tıp  Bilimleri  Araştırma  Dergisi: 3:   263-261, 1987.

7.          PAK,Y., ELÇİ, H.: GATA'da  Postoperatif Radyoterapi Uygulanan  Meme Kanserli Hastalarda Alınan Sonuçlar. 6. Ulusal  Kanser  Kongresi 25-30 Nisan 1985 Bildirileri Kitabı Cilt:1, Çelik  Matbaacılık  San. ve TAŞ, İstanbul, 1987, Sayfa: 635-639.

8.          PAK,Y., ÖĞÜN, D., GÜNHAN, Ö.: Bir  Malign  Menengiom Ekstrakranyal  Multiple   Metastazı Olgusu. 6. Ulusal  Kanser Kongresi 25-30 Nisan 1985 Bildirileri Kitabı  Cilt : 1, Çelik Matbacılık San. ve TAŞ  İstanbul, 1987. Sayfa : 208- 211.

9.          PAK,Y.,ÖĞÜN ‚D.: Lokal  Radyoterapi ile Çok iyi cevap Alınan İki Osteosarkom Olgusu. 6. Ulusal Kanser Kongresi 25 -30  Nisan Bildirileri  Kitabı. Cilt: II, Çelik Matbacılık   San. ve TAŞ., İstanbul, 1987, Sayfa: 367-371.

10.          PAK,Y..: Tüm Beden Işınlaması  (TBI) ve Tüm Lenfatik  Işınlama (TLI)'nin Kemik İliği Transplantasyonu Amacıyla Uygulanması .GATA Bülteni 30: 597-612,1988.    

11.          SELMANPAKOĞLU, N., ALPAYDIN, İ., AYTEMİZ, C., FİNCİ , R., PAK,Y.: Radyasyonun  Random  Deri  Flepleri  Üzerine Olan Etkisi. GATA Bülteni 30: 361-372, 1988.

12.          PAK,Y., ERBİL, K., KILINÇ , C.: Malign  Tümörlü  Hastaların  Serum  Sialik  Asid  Düzeyine  Radyoterapinin Etkisi. Acta  Oncologica Turcica. 21: 10-16, 1988.

13.          PAK,Y., GÜNEŞ,İ.,: Radyoterapi  Planlamasında  İnternal  Mammary Sintigrafisinin  Katkısı.  ACTA  OncologicaTurcica. 21: 1-9, 1988.

14.          PAK,Y., BEYZADEOĞLU, M.: Erken  Vocal  Kord  (Evre I-II)  Karsinomalarında Radyoterapi  Sonuçları   Acta Oncologica  Turcica 21: 112-118, 1988.

15.          PAK,Y., BEYZADEOĞLU, M., AKMANSU,  M.:  Erken Evre (I-II)   Pür Testis  Seminoma  Olgusunda  Radyoterapi  Sonuçlarının Analizi. GATA Bülteni 31: 713-719, 1989.

16.          PAK,Y., BEYZADEOĞLU. M., ELÇİ, H., GÜDEN, M.: Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) için yapılan Tüm Beden Işınlamasında Görülen Yan Etkiler.   ACTA Oncologica Turcica. 22: 216 -221, 1989.

17.          ERBİL, K., KILINÇ,  C.,  PAK,Y., KUTLUAY,  T.:   Çeşitli Primer Kanserli  Hastalarda Total Siyalik Asid Konsantrasyonları . ACTA Oncologica Turcica.22: 18-25, 1989

18.          AKMANSU,M., PAK,Y., YAPICI,T., ÖZDAMAR,N.: Unrezektable  Akciğer Kanserlerinin Tedavisinde Hiperfraksianasyonun  Etkisi.Acta Oncologica Turcica.24:48-58,1991   

19.          AKMANSU,M., PAK,Y., ÇALIKOĞLU,T.,ÖZDAMAR,N. :Akciğer Kanserli Hastalarda Radyoterapinin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi.Acta Oncologica Turcica.24:67-    72,1991

20.          AKMANSU,M., PAK,Y., ÇALIKOĞLU,T.,ÖZDAMAR,N.: Akciğer Kanseri Tanılı  Vakalarımızın İrdelenmesi.Acta Oncologica Turcica.24:194-201,1991.

21.          KAYA, M., KÜÇÜKALİ,İ., PEKER, Y., BÜLBÜL, M., DEVECİOĞLU,  S., PAK,Y..:  Radyasyon  Proktitinde  Cerrahi Tedavi.  GATA  Bülteni 34: 159-165, 1992.

22.          KAYA,M., PEKER,Y.  DEVECİOĞLU,S., KÜÇÜKALİ,İ.,  BÜLBÜL,M., PAK,Y.:  Radyasyon Tedavisinde Cerrahi Tedavi.Kolon ve Rektum Hst.Derg.2:28-32,1992.

23.          KUŞOĞLU,C.,KAMGÖZEN,E.,DİRİCAN,B., PAK,Y..:  Anjiyofibromda  Radyoterapi ile Alınan Sonuçlar.GATA Bülteni 36:41-43,1994

24.          ELÇİ ,H.,GÖKÇE,T., PAK,Y., AKSARAY,F.,ÇAKAR,S.Z.: Meme Kanserinde Tümör Relapsını  Etkileyen Faktörler.Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi.1(34):28-32,1994

25.          ARPACI,F.,ÖZET,A.,YÜCEL,İ.,ATEŞ,Y.,KUTLU,M.,KÖMÜRCÜ,Ş.,BERK,A.Ö., PAK,Y., YALÇIN,A.: Allojenik Kemik İliği Transplantasyonlu Olgularda Graft versus Host Hastalığı.GATA Bülteni.37:35-41,1995.

26.          GÜDEN,M.,BAĞLAN,A., PAK,Y.:Primer Meme Kanserinde Prognozu Belirten Histopatolojik Parametreler ve Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Oncology :1(11) 40-46,1996

27.          GÜDEN M., ÇANDAR  A., PAK,Y., TEZCAN N., DİRİCAN B,: Endometrium Kanserli Olguların Tedavisinde GATA’da uygulanan Radyoterapi Protokolü ve Erken Sonuçları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1(6) 82-84,1996.

28.          BALKAN M., BEYZADEOĞLU M., ÖNER K., ÇETİNER S., ASLAN İ., ŞEN D., PAK,Y.: Rektal karsinoma tedavisinde preoperatif kısa süreli radyokemoterapi (prospektif bir çalışmanın ön raporu). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 3(6):143-146, 1996

29.          GÜDEN,M., BEYZADEOĞLU,M., TEZCAN,M., DİRİCAN,B., PAK,Y.: İntrakaviter Jinokolojik Kanser Radyoterapisinde Rektum Referans Doz Noktasının Optimizasyonu.GATA Bülteni.38:495-499,1996.

30.          YALÇIN,A., BERK,Ö.,YÜCEL,İ., PAK,Y., BEYAN,C., ÖZET,A.,ARPACI,F.,URAL,A.U. : Aplastik Anemili 8 Olguda (Mismatched ) Kemik İliği  Trasplantasyonu . GATA Bülteni  38:525-528,1996.

31.          GÜDEN, M., SÜRENKÖK, S., ULUTİN,C., ÖZYURT, S.C., PAK,Y.: Akut lenfoblastik Lösemi Sonrası Gelişen Parotis Tümörü Olgusu. Acta Oncolgica Turcica:29(3-4) 154-155,1996)

32.          BALKAN,M., BEYZADEOĞLU,M., KAYAHAN,C., ARPACI,F., ÜLGEY,N., KOZAK,O., ARSLAN,İ., PAK,Y., SARIKAYALAR,Ü.: Evre III Lokal  İlerlemiş Meme Kanserinde Preoperatif(Neoadjuvan) Kemoterapi. Meme Hastalıkları Dergisi.2(4):68-71,1997.

33.          GÜDEN,M., BEYZADEOĞLU,.M., PAK,I., TEZCAN,N., PAK,Y.:Hiperterminin Radyasyon Cevabını Artırıcı Etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 1(12): 8-14,1997.

34.          GÜDEN,M., SÜRENKÖK,S., ULUTİN,C., PAK,Y. : Cildin Satellit Nodüllerine Uygulanabilirliliği olan Hipertermi Yöntemi.Deniz Tıp Bülteni. 1(30):14-24,1997.

35.          GÜDEN,M.,KÖSEOĞLU,V.,ERİNEKÇİ,A.,SÜRENKÖK,S., PAK,Y. :İki Olgu Nedeniyle Ürogenital Rabdomyosarkom.GATA Bülteni.39:90-94,1997

36.          GÜDEN, M., SÜRENKÖK, S., ULUTİN, ÖZYURT, S.C., PAK,Y.: Radyoterapi Sonrası Oluşan İki Pleksopati Olgusu Acta Oncologica Turcica.1-4(30),118-119,1997

37.          TURANLI,M.,TÜZ,M.,ÖĞÜN,D., PAK,Y..:Yirmi Yaşında Sigara İçmeyen Bayanda Doğum Sonrası Larenks Kanseri.Acta Oncologica Turcica.1-4(30),82-84,1997.

38.          GÜDEN,M., SÜRENKÖK,S., ULUTİN,C., PAK,Y. :Radyoterapinin Morbiditesi. Sendrom: 1(10) 47-51 1998                   

39.          BALKAN,M.,BEYZADEOĞLU,M.,DEMİRİZ,M.,ARPACI,F., PAK,Y., ÖNER,K.: Rektal Malign Melanoma. Bir olgu nedeniyle.  Klinik Bilimler&Doktor. 5(4):725-728,1998

40.          GÜDEN, M. ULUTİN, C., SÜRENKÖK, S. ,OYSUL, K. , PAK,Y. :Fotodinamik Tedavi. Sendrom 10(11):117-121,1999

41.          ULUTİN,H.C., GÜDEN,M.,SÜRENKÖK,S., OYSUL,K., GEMİCİ,C., PAK,Y. : Kemoterapi Ekstravazasyon Ülserinde Koloni Stimüle Edici Faktörün Rolü: Bir Olgu Nedeniyle. THOD 3(9), 181-184, 1999.

42.          ULUTİN,H.C.,GÜDEN,M.,ÇETİN,T.,BEYAN,C.,OYSUL,K., PAK,Y. :Radyoterapi Uygulanan Eosinofilik Granulomlu Olguların Tedavi Sonuçları. . Acta Oncologica Turcica.1-4 (32) :50-52,1999.

43.          BEYAN,C.,AVCU,F.,KAPTAN,K.,URAL,A.U.,ÇETİN,T.,ÖZTÜRK,B.,GÜDEN,M.,PAK,Y.,Yalçın,A.: Allojenik Kemik İliği  Transplantasyonunda Kan Grup Uygunsuzluğunun Yaşam Süresi Üzerine Etkisi.Gülhane Tıp Dergisi 41(4) 401-404, 1999

44.          GÜDEN,M.,ULUTİN,H.C., OYSUL,K.,SÜRENKÖK,S., PAK,Y. :Seminomda Postoperatif Radyoterapi Sonuçlarımız. GATA Tıp Dergisi .42(1) :41-44,2000

45.          ULUTİN,H.C.,GÜDEN,M., OYSUL,K., SÜRENKÖK,S., PAK,Y. : Elekromanyetik Alanların Kanser Oluşumuna Etkileri. . Sendrom 10(12):96-99,2000

46.          OYSUL,K.,GÜDEN,M.,SÜRENKÖK,S.,ULUTİN,H.C., PAK,Y..:Kimura Hastalığında Radyoterapi: Bir Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türk Onkoloji Dergisi. 15:1, 38-40,2000

47.          PAK,Y.: Radyoterapinin Mide Kanseri Tedavisindeki Yeri. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi. Mide Kanseri  Özel Sayısı. 4(5): 196-202,2000

48.          DİRİCAN,B. PAK,Y..:Yüksek Enerjili Fotonlarda Wedge Faktörünün alan ve derinlik bağımlılığı. Acta Oncologica Turcica. 1-4(33),14-19,2000

49.          ULUTİN, C., GÜDEN, M., SÜRENKÖK, S., OYSUL, K., PAK,Y.: Radyoterapinin Letal Midline Granuloma Tedavisindeki Rolü: Bir Olgu Nedeniyle. Acta Oncologica Turcica 1-4(33),64-66,2000

50.          İÇLİ,F., PAK,Y.:Meme Kanseri Tedavisinde Yenilikler.Hematoloji-Onkoloji-Meme Kanseri özel sayısı. 2(3):77-78,2001.

51.          ULUTİN,H.C., GÜDEN,M., KÖMÜRCÜ,M.,SÜRENKÖK,S., OYSUL,K.,PAK,Y..: Topuk Dikeni Olgularında Radyoterapi Sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi 42(4):344-346,2000.

52.          DİRİCAN,B.,GÜDEN,M.,SÜRENKÖK,S., PAK,Y..:Orbital ve Retroorbital Tümörlerin Işınlanmasında Lensin Korunması. Acta Oncologica Turcica’da Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

53.          BEYZADEOĞLU,M., ULUTİN,C.,ÖNGÜRÜ,Ö., PAK,Y:Bir olgu nedeniyle sakral yerleşimli kordoma ve literatürün gözden geçirilmesi.GATA Bülteni:( yayına kabul edilmiştir.-no:2228)

54.          GÜDEN, M., ULUTİN, C., PAK,Y.: Nonionizan Elektromanyetik alanların biolojik etkileri. Türkiye Klinikleri. :( yayına kabul edilmiştir.-no:TB 2001-0001).

 

I.B)    İNGİLİZCE MAKALELER

1.          PAK,Y.: Experiences in Total Body Irradition (TBI) in The Management of Bone  Marrow  Transplantation.  Kanser - (The Turkish Journal of Cancer):  2: 74-78, 1989.

2.          BEYZADEOĞLU M., ELÇİ H., PAK,Y., PAK I., DİRİCAN B., DIBIRDIK İ.,: Experimental Evaluation of the Efficiency of Hyperfractionated Total Body Irradiation as a Conditioning Regimen for Bone Marrow Transplantation. Kanser- (Turkish Journal of Cancer.) 25: 65-73,1995

3.          YAMAÇ,K., HAZNEDAR,R., PAK,Y.,OKUR,H.: Invitro Radiosensitivity of Bone Marrow Mononuclear cells in Multiple Myeloma. Tr.J. of Medical Scinces. 25:113-115, 1995.

4.          ŞENGÜL A., BEYZADEOĞLU M, PAK,Y., HACIBEKTAŞOĞLU A.,: Determination of Effective  In Vitro Blood Irradiation Dose for Graft Versus Host Disease (İngilizce dilinde). Türk Hematoloji-Onkoloji  Cilt 7 Sayı:1 pp:1-4, 1997

5.          ARPACI,F., ÖZET,A., BEYZADEOĞLU,M., KÖMÜRCÜ,Ş., ÖZTÜRK,B., HAMZAOĞLU,O., ÖZKAN,A., PAK,Y., YALÇIN,A. :High-Dose Therapy and Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients with Relapsed Lymphoma. Turkish Journal of Cancer.1( 27):19-26,1997

6.          ARPACI,F., ÖZTÜRK,B., ÖZET,A., KÖMÜRCÜ,Ş., YALÇIN,A., PAK,Y., ŞENGÜL,A.,: Isolation of Peripheral  CD 34(+) Progenitor Cells  by High Gradient Immunomagnetic Cell Selection and Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation : Results of First Pilot Study in Turkey. Turk J Haematol 16:3(Suppl.) 41-49, 1999.

7.          ULUTİN,H.C.,DİRİCAN,B.,GÜDEN,M.,OYSUL,K.,SÜRENKÖK,S., PAK,Y. :Total Body Skin Electron Irradiation for Mycosis Fungoides: Experience with “Translational Technique”. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research  2(18):47-51,2000

8.          ÖZET,A., ARPACI,F., ÖZTÜRK,B., CAMCI,C., SAFALI,M., KÖMÜRCÜ,Ş., GÜLEÇ,B., YILMAZ,İ., AYTA,H., YAVUZ,A.A., PAK,Y.,YÜCEL,İ., YALÇIN,A., : Results of High Dose Chemotherapy (HDC) and Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation (APBSCT) in 45 Patients with Breast Cancer. Turkish Journal of Cancer.4( 30):139-147,2000

 

I.C)    KİTAP/Bölüm YAZARLIĞI

1.          Necdet Beken, Yücel PAK :Testis Tümörleri.Tedavi yöntemleri ve Radyoterapi Uygulaması..Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Özel Sayı. Baylan Matbaası.Ankara1976.

2.          Yücel PAK : Radyoterapi(RT).Onkolojide Genel İlkelerTedavi Olanakları  Kitabı. I. Bölüm. Yazar:Dr.A.Önder Berk.GATA Basımevi.Ankara1986. .Sayfa:117-141.

3.          Yücel PAK: Radyasyon Onkolojisi ve Kanser Radyoterapisinin Temel İlkeleri. GATA As.Tıp Fakültesi Ders Notları Kitabı GATA Basımevi.Ankara 1996. Sayfa:255-257.

4.          Yücel PAK: Radyasyon Onkolojisinde Yeni Gelişmeler. GATA As.Tıp Fakültesi Ders Notları Kitabı GATA Basımevi.Ankara 1996. Sayfa:258-267.

5.          Yücel PAK: Kanserli Hastalarda Muayene ve Değerlendirme Yöntemleri. GATA As.Tıp Fakültesi Ders Notları Kitabı GATA Basımevi.Ankara 1996. Sayfa: 268-269.

6.          Yücel Pak: Radyoterapinin Radyobiyolojisi. GATA As.Tıp Fakültesi Ders Notları Kitabı . GATA Basımevi.Ankara 1996. Sayfa: 270-278

7.          Yücel PAK, Metin Güden, Serdar Sürenkök, Cüneyt Ulutin, Kaan Oysul. Meme Kanseri  Tedavisinde Konsensus Bilgileri. GATA Basımevi .Ankara .1998.