My Personal Page
Make your own free website on Tripod.com
     
   TOG
  TOG -Türk Onkoloji Grubu-TOG - Turkish Oncology Group

   

Prof.Dr.Dinçer Fırat'ın ÖNSÖZü:


 

Sayın Meslektaşlarım

 Birçok Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinde, hatta komşu ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de klinik araştırma ve ilaç uygulamaları başta olmak üzere onkoloji alan1nda araşt1rmalara yön verebilmek, müşterek multidisipliner araşt1rma protokolleri ile yeterli verileri daha çabuk toplamak, de­erlendirmek, yeni ve orijinal araştırma konular1n1 ve önceliklerini birlikte oluşturmak amacı ile onkoloji alan1nda uzmanlaşmış insan gücünü bir araya toplayabilecek bir  Türk Onkoloji Grubu nun organizasyonunu hepimiz uzun yıllar düşünmüş ve istemişizdir.

                Başta üniversitelerimiz ve araşt1rma kuruluşlarımızın bu konuda kaynaklar1 ve önceliklerinin yetersizli­i, grup olu_turacak yeterli merkez ve uzman kadrolarının azlığı böyle bir araştırma grubunun oluşturulabilmesine uzun yıllar imkan tanımamıştır.

                1989 yı1lı1nda Ankara ve İstanbul daki birkaç merkezin bir araya gelmesi ile ilk ad1m1n1 atm1_ olan Türk Onkoloji Grubunun olu_turulabilmesinde, toplant1lar1 düzenleyerek, ara_t1rmalara destek olarak, hatta grubun sekreteryas1 ve veri analizlerini yaparak öncülük yapan, o zamanki ismi ile  Farmitalia-Carlo Erba , _imdiki ismi ile  Pharmacia & Upjohn  firmas1na burada _ahs1m ve Türk Onkoloji Grubu arkada_lar1m ad1na te_ekkürlerimi sunmay1 bir borç bilirim.

                Aradan geçen 10 y1l içerisinde, TOG yeni merkezlerin kat1l1m1 ile büyümü_ ve 23 merkezden üyesi ile, ülke içinde ve d1_1nda varl1­1n1 hissettirmeye ba_lam1_t1r.

                Onkoloji alan1nda hizmet ve ürün sunan di­er ilaç firmalar1n1n da TOG na yak1n ilgi göstermesi, hem grup çal1_malar1n1n ba­1ms1zl1­1 hem de tedavi protokollerinin say1 ve içeri­inin artt1r1lmas1 aç1lar1ndan, grubun kendi sekreterya ve veri analiz merkezini olu_turmas1n1 zorunlu k1lm1_t1r.

                TOG, son 10 y1l içinde ba_latt1­1 on iki ara_t1rma projesini ba_ar1 ile sonuçland1rm1_, ulusal ve uluslararas1 kongrelerde sunmu_ ve makale olarak da yay1nlanm1_ olmakla, bilimsel erkini ispat etti­i gibi, ülkemizde onkoloji konusunda hizmet veren ilaç firmalar1m1z1n büyük ço­unlu­unun deste­i ile kendi sekreterya ve veri analiz merkezini olu_turarak daha ba­1ms1z ve kurumsalla_m1_ bir grup niteli­ini kazanm1_ bulunmaktad1r.

                TOG nun Türk Hematoloji Grubu ve Pediatrik Onkoloji Grubunun kurulu_lar1na önderlik etmi_ olmas1ndan da k1vanç duymaktay1z.

                Özellikle, Türkiye de  0yi Klinik Uygulamalar  ve  0nsanda 0laç Uygulamalar1 ile ilgili Resmi Düzenlemeler  çerçevesinde olu_turulan yerel ve merkezi Etik Komiteleri nezdinde, böyle gruplar1n olu_mas1n1n ara_t1rmalar1m1z1n verimlili­i ve güçlülü­ü aç1lar1ndan çok yararl1 oldu­u kan1s1nday1m.

                TOG üyelerimizin say1s1ndaki art1_, senede iki kez yap1lan genel kurul toplant1lar1 ve gruba sunulan ara_t1rma protokollerinin say1s1n1n art1_1, ara_t1rma protokollerinin genel kurulda tart1_1lma ve kararla_t1r1lmas1nda güçlük ve gecikmelere neden oldu­u için, TOG nun yeniden yap1la_mas1na gidilmi_ ve alt çal1_ma gruplar1n1n daha ba­1ms1z olarak görev yapabilmeleri, TOG yönergesinde zaman1nda yap1lan de­i_ikliklerle sa­lanm1_ bulunmaktad1r.

            Bu kitapç1­1 merkezlerimizden gelen bilgiler do­rultusunda haz1rlam1_ bulunmaktay1z. ^üphesiz önümüzdeki y1llarda, üye say1m1zda oldu­u kadar, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ve alt çal1_ma gruplar1m1zda de­i_iklikler ve ilaveler olacakt1r. ^imdilik sadece T1bbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi uzmanlar1ndan olu_an TOG na, ileriki y1llarda, di­er gruplar1n da kat1labilmesi ümidi ile tüm üyelerimize sayg1lar1m1 sunar, ba_ar1lar dilerim.

Prof. Dr. Dinçer Fırat


Bu Sayfa Prof.Dr.Yücel Pak Tarafından hazırlanmaktadır: ypak@gata.edu.tr